Skolkurator

Skolkurator arbetar för att alla elever ska må bra i skolan och få lära sig och utvecklas i en god arbetsmiljö.

Genom samverkan och samarbete med skolans övriga personal medverkar kurator till att skolan erbjuder en god lärandemiljö, förebygger psykisk ohälsa, mobbing, kränkande behandling, diskriminering och trakasserier.

Det gemensamma målet för alla som verkar i skolan är att eleverna når kunskapsmålen och utvecklas socialt och emotionellt i en miljö som främjar lärande. Kurator arbetar med hälsofrämjande och förebyggande insatser, stödsamtal med enskild elev eller flerpartssamtal, stödsamtal med föräldrar. Men också med arbete med elever i grupp, handledning och konsultation till skolpersonal, samverkan med andra instanser och krishantering.

Minoo Mohseni arbetar 50% (måndagar, tisdagar och jämna fredagar) som skolkurator på Årstaskolan.

Manja Rombo
Skolkurator
Uppdaterad: